भावठाणा जनसंवाद

आरोग्यसेवा देखरेख प्रकिया

जिल्हा स्तरीय कार्यशाळा

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राथमिक आरोग्य केंद्र जनसुनवाई

जिल्हा पातळी जनसुनवाई

राज्यस्तरीय जनसुनवाई

स्वतंत्र उपक्रम

राज्य स्तरीय प्रसारमाध्यम कार्यशाळा

राज्यस्तरीय प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण